Προσωρινός πίνακας πλήρους απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών