ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 4. το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 5. την υπ’ αριθμόν 60/2023 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03/04/2023 έως και την 13/04/2022 στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00   1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 60/2023 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:   Α. Υδρονομείς πέντε (5) άτομα Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων (επόπτης ή υδρονομέας) 1 Πρώτος τομέας άρδευσης των θέσεων Ζερμή και Μυλοτόπια περιοχής...
Διαβάστε περισσότερα
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΗΣΤΗ Μ.Ε

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΗΣΤΗ Μ.Ε

Πίνακας προσληπτέων της ΣΟΧ1 2023 Πίνακας απορριπτέων της ΣΟΧ1 2023 Πίνακας συμμετεχόντων της ΣΟΧ1 2023...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που εδρεύει στο Πέτα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)   8 ΜΗΝΕΣ 1       ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)...
Διαβάστε περισσότερα
Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το έτος 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το έτος 2022-2023

  Προσ.Πίν. για ανάρτηση...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  Έχοντας υπόψη:  Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄87), όπως ισχύουν Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 «Ενίσχυση της διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις»(Α ́166), όπως ισχύουν Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(ΦΕΚ 3327 Β ́/28-6-2022) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352/Β ́/2021) Το υπ. αρ. 45300/7-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου...
Διαβάστε περισσότερα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2022

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα συνημμένα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 05-05-2022 έως και την Τετάρτη 11-05-2022 στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος  Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00. Τηλέφωνα επικοινωνίας και πληροφορίες : Πάτρα Μαριάνθη - Παπαχρήστου Αλεξία, 26813 60419-412-400.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ  ...
Διαβάστε περισσότερα
Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2021 – Πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου Τοπογράφου ή Χωροτάκτη Πολεοδόμου

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2021 – Πρόσληψη Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου Τοπογράφου ή Χωροτάκτη Πολεοδόμου

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2021 (Αρ.Πρωτ. 8626/16-11-2021) Πίνακες Αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 8μηνης διάρκειας με ειδικότητα ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Αγρονόμου Τοπογράφου ή Χωροτάκτη Πολεοδόμου σύμφωνα με την ΣΟΧ1/2021 (Αρ. Πρωτ. 8626/16-11-2021) ATT00016 ATT00013 ATT00010 ATT00007...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ή ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας 8 μηνών στο ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Πρόσληψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ή ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας 8 μηνών στο ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ή ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας 8 μηνών στο ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/12/2021 έως 12/12/2021 Η υποβολή αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, θα γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νικολάου Σκουφά, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πέτα ΄Αρτας, ΤΚ 47150, υπόψη κ. Παπαχρήστου Αλεξίας (τηλ. επικοινωνίας: 2681360412, 419 και 400). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. ATT00102 ATT00105 ATT00108...
Διαβάστε περισσότερα
Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022 (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης. Δείτε τον πίνακα σε μορφή PDF TEΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ...
Διαβάστε περισσότερα