Αποτελέσματα οριστικών πινάκων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών (πλήρους απασχόλησης) έτους 2023-2024

Αποτελέσματα οριστικών πινάκων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών (πλήρους απασχόλησης) έτους 2023-2024

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ...
Διαβάστε περισσότερα
Aποτελέσματα οριστικών πινάκων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) 2023-2024

Aποτελέσματα οριστικών πινάκων πρόσληψης σχολικών καθαριστριών (μερικής απασχόλησης) 2023-2024

  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  ...
Διαβάστε περισσότερα
Προσωρινός πίνακας πλήρους απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών

Προσωρινός πίνακας πλήρους απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών

  Προσωρινός πίνακας πλήρους απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών...
Διαβάστε περισσότερα
Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών

Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών

  Προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης Σχολικών καθαριστριών...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό ΣΟΧ1/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@nskoufas.gr. (Σε αρχείο pdf). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ με αριθμό ΣΟΧ1/2023 και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων» της αριθμ. Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος...
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Έχοντας υπόψη: 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 4. το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 5. την υπ’ αριθμόν 60/2023 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 03/04/2023 έως και την 13/04/2022 στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00   1. Αριθμός θέσεων Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 60/2023 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:   Α. Υδρονομείς πέντε (5) άτομα Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων (επόπτης ή υδρονομέας) 1 Πρώτος τομέας άρδευσης των θέσεων Ζερμή και Μυλοτόπια περιοχής...
Διαβάστε περισσότερα
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΗΣΤΗ Μ.Ε

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΧΕΙΡΗΣΤΗ Μ.Ε

Πίνακας προσληπτέων της ΣΟΧ1 2023 Πίνακας απορριπτέων της ΣΟΧ1 2023 Πίνακας συμμετεχόντων της ΣΟΧ1 2023...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσληψη προσωπικού (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ   Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά, που εδρεύει στο Πέτα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):   ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ)   8 ΜΗΝΕΣ 1       ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Ισχύουσα άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Γ΄ και Τάξης Δ΄ ή Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ ή Α΄ Ειδικότητας 4ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.8 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/τ.Β΄/6.3.2013)...
Διαβάστε περισσότερα
Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το έτος 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το έτος 2022-2023

  Προσ.Πίν. για ανάρτηση...
Διαβάστε περισσότερα