ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό ΣΟΧ1/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dimos@nskoufas.gr. (Σε αρχείο pdf).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ με αριθμό ΣΟΧ1/2023 και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων» της αριθμ. Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος Β’) στο site του δήμου: www.nskoufas.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11/08/2023 έως και 25/08/2023.

ΣΟΧ1-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-Απόφαση-ΥΠ.ΕΣ.-41797-23.06.2022-ΦΕΚ-3327-28.06.2022-τεύχος-Β-3-22-5-20-1

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΟΧ-1-2023(1)