Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Αντιδήμαρχοι

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 


Δ.Ε ΠΕΤΑ 

 

Μπίζας Γεώργιος του Ιωάννη

με κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα Πέτα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα Πέτα, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Πέτα.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πέτα(εκτός των πιστοποιητικών
δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα
τελεστούν στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Πέτα.
ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Δ.Ε.
Πέτα.
η) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στην Δημοτική Ενότητα Πέτα, των αγροτικών δρόμων και των κοιμητηρίων,
καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών της Δ. Ε. Πέτα.
θ) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Πέτα.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα Πέτα.
κ) Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού που αφορά την Δημοτική Ενότητα Πέτα.

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:
α) Την εποπτεία και την ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
β) Την παρακολούθηση της λειτουργίας της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης και
άρδευσης σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου
Σκουφά.
γ) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος
Καθαριότητας για την αποκομιδή, διαχείριση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών,
σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους.
δ) Την εποπτεία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου σε περιοχές του δήμου καθώς και την
παρακολούθηση της περιουσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
ε) Την αρμοδιότητα της εξυπηρέτησης του πολίτη του δήμου με τη χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας και πολιτικής.

 

Κακαριάρης Ευστάθιος του Νικολάου

με κατά τόπον αρμοδιότητες (σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ.Μπίζα Γεώργιο):

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα Πέτα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα Πέτα, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Πέτα.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πέτα (εκτός των πιστοποιητικών
δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα
τελεστούν στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Πέτα.
ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Δ.Ε.
Πέτα.
η) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στην Δημοτική Ενότητα Πέτα, των αγροτικών δρόμων, των κοιμητηρίων,
καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών της Δ. Ε. Πέτα.
θ) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Πέτα.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
κ) Υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της δημοτικής ενότητας Πέτα.

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία, τον συντονισμό και λειτουργία του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Κέντρο
Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά».
β) Την εποπτεία τον συντονισμό και λειτουργία του καταργηθέντος ΝΠΙΔ
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά».
γ) Τις Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης και υπεύθυνος του
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου σε συνεργασία με τους
κατά τόπους αντιδημάρχους.
δ) Την αρμοδιότητα σε θέματα ισότητας των φύλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργία των κοιμητηρίων, σε συνεργασία
με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Βαρέλης Γεώργιος του Βασιλείου

με κατά τόπον αρμοδιότητες (για τις Τ.Κ. Μαρκινιάδας και Μεγάρχης):

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
γ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των Τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
δ) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, των αγροτικών δρόμων, των
κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών.
ε) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του.

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α) Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.

 


Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ

 

Κατσούλης Διονύσιος του Λαζάρου

με κατά τόπον αρμοδιότητες (Τ.Κ. Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και Αγ. Παρασκευής):

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα Αράχθου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα Αράχθου, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια των Τ.Κ. Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου, Ακροποταμιάς και Αγ.
Παρασκευής (εκτός των πιστοποιητικών δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης
κατοικίας).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα
τελεστούν στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Αράχθου.
ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Δ.Ε.
Αράχθου.
η) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στην Δημοτική Ενότητα Αράχθου, των αγροτικών δρόμων, των
κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών.
θ) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Αράχθου.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
κ) Υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών Κοινοτήτων της
αρμοδιότητάς του.
λ) Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού που αφορά τις Τοπικές Κοινότητες της αρμοδιότητάς του.

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α) Υπεύθυνο του κυκλοφοριακού πάρκου Ακροποταμιάς

 

 

Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου

με κατά τόπον αρμοδιότητες (Τ.Κ Κομμένου, Λουτροτόπου, Περάνθη και Συκεών:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
γ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των Τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
δ) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
ε) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του.
στ) Υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών Κοινοτήτων της
αρμοδιότητάς του.
ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Τ.Κ.
Κομμένου.
η) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια των Τ.Κ Κομμένου, Λουτροτόπου, Περάνθη και Συκεών (εκτός
των πιστοποιητικών δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
θ) παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού που αφορά τις Τοπικές Κοινότητες της αρμοδιότητάς του.

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α)Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
β) Υπεύθυνος σε θέματα περιβάλλοντος(Περιβαλλοντικό Κέντρο Κόπραινας)

 

Δήμος Απόστολος του Κων/νου

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση, διαχείριση και περισυλλογή, σε συνεργασία με τους κατά
τόπους αντιδημάρχους των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του Δήμου
Νικολάου Σκουφά.
β) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των θεμάτων
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης
γ) Την εποπτεία τον συντονισμό και λειτουργία της «Βοήθειας στο σπίτι»
δ) Υπεύθυνος του τομέα υγείας και πρόνοιας

 


Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

 

Παπαθανασίου Αθανάσιος του Δημητρίου

με κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα Κομποτίου.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα Κομποτίου, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των
παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και
περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Κομποτίου.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κομποτίου(εκτός των πιστοποιητικών
δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.
στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα
τελεστούν στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Κομποτίου.
ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Δ.Ε.
Κομποτίου.
η) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και
αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των
χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που
διέρχονται στην Δημοτική Ενότητα Κομποτίου, των αγροτικών δρόμων, των
κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών.
θ) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Κομποτίου.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο
Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα.
κ) Υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της δημοτικής ενότητας Κομποτίου.
λ) Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού που αφορά την Δημοτική Ενότητα Κομποτίου.

 

 με καθ΄ύλην αρμοδιότητες:

α)Υπεύθυνος του γραφείου κίνησης.

 

 

 

 


 

 

Δήμος Νικολάου Σκουφά