Δήμος Νικολάου Σκουφά
  • English
  • Ελληνικά
Δήμος Νικολάου Σκουφά

Αντιδήμαρχοι

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 


Δ.Ε ΠΕΤΑ 

 

Γεωργή Καλλιόπη 

* Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Πέτα και Τ.Κ. Μαρκινιάδας.
*  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Πέτα και Τ.Κ. Μαρκινιάδας σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη Δ.Ε. Πέτα και Τ.Κ. Μαρκινιάδας.
* Υπογράφει, με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δ.Ε. Πέτα (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
*  Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
*  Έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ. Πέτα.
* Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα τελεστούν στο Δημαρχείο της Τ.Κ Πέτα.
* Τις Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, Πολιτισμού και δια βίου μάθησης.
* Την αρμοδιότητα σε θέματα ισότητας των φύλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Την Αρμοδιότητα της Εξυπηρέτησης του πολίτη του δήμου με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και πολιτικής.
* Την εποπτεία της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου σε περιοχές του δήμου, καθώς και την παρακολούθηση της περιουσίας του δήμου Νικολάου Σκουφά μέσω του κτηματολογίου.
* Την εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας των υπηρεσιών του τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
* Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Σερβετάς Λάμπρος 

* Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Τ.Κ. Πέτα.
* Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
* Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
* Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ. Πέτα.
* Την εποπτεία και την ευθύνη των δομών πρόνοιας του Δήμου σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους.
* Την εποπτεία και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
* Υπεύθυνος σε θέματα προβολής και ανάπτυξης του Δήμου.

 

 


Δ.Ε ΑΡΑΧΘΟΥ

 

Δήμος Δημήτριος 

* Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Αράχθου.
* Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
*  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες.
* Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των παραπάνω Τ.Κ (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
* Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
* Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Τ.Κ Νεοχωρίου και της Τ.Κ Κομμένου.
* Την αναπλήρωση της Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες οι οποίοι θα τελεστούν στο πρώην Δημαρχείο της Τ.Κ Νεοχωρίου και στο κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Κομμένου.
* Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.
* Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες υπηρεσίες του συστήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Της ευθύνη της παρακολούθησης και της καλής λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Της παρακολούθηση, την σχεδίαση και προώθηση δράσεων σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους, που έχουν σχέση με τον Αθλητισμό στα διοικητικά όρια του δήμου Ν. Σκουφά.
* Την εποπτεία και επίβλεψη του τμήματος καθαριότητας κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές διεξοδικά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νικολάου Σκουφά (ΦΕΚ 2352/Β/16-6-2020), για την προστασία την αναβάθμιση και την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης ρεμάτων που διέρχονται από το Δήμο, τη διαχείριση και συντήρηση οχημάτων του δήμου και την οργάνωση και διάθεση μέσων και ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
* Υπεύθυνος γραφείου κίνησης.
* Την παρακολούθηση, διαχείριση και περισυλλογή, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους των αδέσποτων και νεκρών ζώων συντροφιάς σε όλες της Δ.Ε του Δήμου Ν. Σκουφά.

 

Ντοκομές Δημήτριος

* Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Παρασκευής.
* Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στηνπαραπάνω Τοπική Κοινότητα σε συνεργασία με το τοπικό Συμβούλιο.
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω Τοπική Κοινότητα.
* Υπογράφει με εξουσιοδότηση της Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Τ.Κ. (εκτός πιστοποιητικών χρησικτησίας και βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας).
* Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τους εκπροσώπους της Τοπικής Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
* Αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Δήμο Δημήτριο του Κων/νου στην τέλεση πολιτικών γάμων των κατοίκων της παραπάνω Τοπικής Κοινότητας.
* Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των παιδικών χαρών σε συνεργασία με τους κατά τόπους Αντιδημάρχους, στα όρια του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Την παρακολούθηση της λειτουργίας σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
* Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

 


Δ.Ε ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

 

Μαλιγιάννη Θεοδώρα

Αντιδήμαρχος Καταστημάτων και Επιχειρήσεων Υγειονομικού

Ενδιαφέροντος και Εμπορίου, και Κοιμητηρίων 


 

 

Δήμος Νικολάου Σκουφά