Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των νομικών του προσώπων».

2) Έγκριση της μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα» .

3) Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου
Νικολάου Σκουφά».

4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

5) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα