Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (28/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ». 2) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις – Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα». 3) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε. Πέτα». 4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». 5) Έγκριση πρακτικού IV (συμπλήρωση – αιτιολόγηση) για τον έλεγχο δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (15/11/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση αιτήματος 3ης παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 2) Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 3) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (27/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ». 2) Τροποποίηση της αξίας των συμβάσεων για την προμήθεια φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 5) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2022. 6) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αποζημίωσης ή μη της  κ. Σερβετά Κλεάνθης για φθορές στο όχημά της. 7) Ορισμός...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/10/2022)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Αποδοχή απόφασης ένταξης των Πράξεων που υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». 2) Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων με θέμα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ». 3) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Αμφιθέας Τ.Κ. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Αποστολή Σχεδίου Απόφασης στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (30/09/2022)

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 9714/23-12-2021 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”». 2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020". 3) Έγκριση οριστικής παραλαβής της στατικής μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (12/09/2022)

« Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Δήμο Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020". 2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 1): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020". 3) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (συμπλήρωση...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (30/08/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Τόλη Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020. 2) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 1): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020. 3) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (20/07/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Τόλη Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2022. 2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανακατασκευή πέτρινου δημοτικού κτιρίου στο Πέτα Δήμου Νικόλαου Σκουφά και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου». 3) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευές στο δημοτικό κατάστημα Αγίας Παρασκευής Δήμου Νικολάου Σκουφά». 4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών Δήμου Ν. Σκουφά». 5) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2022». 6) Έγκριση των όρων...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (07/07/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018) Προς τους κ. α) Γεωργή Καλλιόπη β) Τόλη Δημήτριο γ) Ροβίνα Ιωάννη δ) Σερβετά Λάμπρο ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). 1) Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2023. Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος καθώς η προθεσμία υποβολής της αίτησης του Δήμου με τις θέσεις προσωπικού λήγει τη Δευτέρα 11-7-2022.   Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Βαβέτση Ροζίνα...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (17/06/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής - (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018 Προς τους κ.κ α) Γεωργή Καλλιόπη, β) Τόλη Δημήτριο, γ) Ροβίνα Ιωάννη, δ) Σερβετά Λάμπρο, ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο, στ) Βούλγαρη Κοσμά Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. 1) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σαρζανέτ επί της παραποτάμιας οδού σύνδεσης γηπέδου Αγίου Δημητρίου Πέτα με λαχαναγορά Άρτας». 2) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφύγιου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά». 3) Αδυναμία σύνταξης της μελέτης: «Εκπόνηση Η/Μ Μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα». 4)...
Διαβάστε περισσότερα