Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

1) Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.640,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου
24 του ν.2130/93.

2) Αποδοχή πίστωσης ποσού 33.588,85 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6α του
άρθρου 9 του ν.2880/01.

3) Αποδοχή ποσού 6.500,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

4) Αποδοχή ποσού 10.455,66 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών της 3ης δόσης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

5) Αποδοχή ποσού 167.108,78 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική επιχορήγηση έτους 2023.

6) Παρακράτηση του ΥΠ.ΕΣ και απόδοση προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ποσού 131.694,87 € για το τέλος ταφής ανακυκλώσιμων υλικών έτους 2022 και Α΄
εξαμήνου έτους 2023.

Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί οι ανωτέρω πιστώσεις αποτελούν κατά βάση έκτακτες επιχορηγήσεις του
οικονομικού έτους 2023, των οποίων οι αποφάσεις κατανομής γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο μετά τις 15/12/2023 και θα πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες
τακτοποίησης από τις υπηρεσίες του Δήμου (Αποδοχές πιστώσεων, αιτήματα αναμορφώσεως προς το Δ.Σ.) καθώς το υπόλοιπο των εργάσιμων ημερών μέχρι την λήξη του έτους είναι
περιορισμένο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα