Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη

β) Δήμο Δημήτριο

γ) Ροβίνα Ιωάννη

 δ) Σερβετά Λάμπρο

 ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό: Π86-16 του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

2) Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων».

3) Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΚΑ: 25-7425.003).

4) Έγκριση μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου Τοπικού Ρυμοτομικού στην Περιοχή Παλιού Λατομείου Αγ. Αναργύρων Δήμου Ν. Σκουφά».

5) Υποβολή αιτήματος τροποποίησης του έργου: «Αγροτική οδοποιία υφιστάμενων δρόμων προς γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Νικολάου Σκουφά» στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

6) Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

7) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας».

8) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας».

9) Αποδοχή ποσού 27.210,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

10) Αποδοχή ποσού 44.200,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

11) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.007 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου».

12) Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ”Κούρζα” και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα».

13) Έγκριση πρακτικού IV για τον έλεγχο δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα