Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

2) Έγκριση πρακτικού 3 για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας».

3) Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

4) Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα, στην Τ.Κ. Πέτα-Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

5) Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 9.720,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

6) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα στις 1-2/8/2023.

7) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά»¬.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα