Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

1) Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

2) Πρόσληψη με πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ.

Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος λόγω της επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων για την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, την προστασία από τους κινδύνους πυρκαγιάς και της ανάγκης για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα