Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών &
ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».
2) Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.
3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα