Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ».

2) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Επενδύσεις – Επιστρώσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πέτα».

3) Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας της Δ.Ε. Πέτα».

4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών &
ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

5) Έγκριση πρακτικού IV (συμπλήρωση – αιτιολόγηση) για τον έλεγχο δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου το χρονικό διάστημα 10-15 Δεκεμβρίου 2022.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα