Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Συμμετοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά στην πρόταση με τίτλο: «Μια Συλλογική προσπάθεια για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου Νικολάου Σκουφά» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ4/2022, του Άξονα Προτεραιότητας 4: «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022», του Πράσινου Ταμείου.

2) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης -εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

3) Έγκριση όρων διακήρυξης της πράξης: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης -εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου:«Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

5) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

6) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

7) Συναίνεση του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων (αρχικών ή πρόσθετων πράξεων επί αρχικών) που έχουν συνομολογηθεί ή πρόκειται να συνομολογηθούν στο πλαίσιο των έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», μεταφέρθηκαν στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα