Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».
2) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλή Αγά».
3) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου».
4) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
5) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου».
6) Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».
7) Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια πετρελαιοκίνητου φορτωτή-πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα και προσαρτήματỬ.
8) Αποδοχή ποσού 94.350,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
9) Αποδοχή ποσού 30.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
10) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
11) Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου για την ομάδα Δ1:«Προμήθεια ειδών γαλακτοπωλείου» και έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω ομάδα.
12) Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο: «Κατασκευή μονοπατιών και δημιουργία χώρων αναψυχής στον Δήμο Νικολάου Σκουφά» στην Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βαβέτση Ροζίνα