Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση αιτήματος 3ης παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

2) Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

3) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Νικολάου Σκουφά».

5) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Λήψη απόφασης για τη διάλυση της σύμβασης του έργου: «Μελέτη κατασκευής κόμβων στο Κομπότι-Κόμβος Δημαρχείου».

7) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικού του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Αράχθου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Αδυναμία σύνταξης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και Σύνταξη Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου Τοπικού Ρυμοτομικού στην Περιοχή Παλιού Λατομείου Αγ. Αναργύρων Δήμου Ν. Σκουφά».

9) Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κλειδίου και Τ.Κ. Πέτρας».

10) Έγκριση υπογραφής διαδημοτικής σύμβασης για χρήση «δάνειας» τεχνικής υπηρεσίας για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ρετσιανών».

11) Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την αποζημίωση ή μη της κ. Σερβετά Κλεάνθης για φθορές στο όχημά της.

12) Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων της παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο γονέων και φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νομού Άρτας «Αγία Θεοδώρα».

13) Ανάθεση γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης μεταξύ των εκμισθωτών και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθούν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. Κομμένου.

14) Έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την καταβολή μισθωμάτων μετά τη λήξη της μισθωτικής σχέσης μεταξύ των εκμισθωτών και του Δήμου Νικολάου Σκουφά για μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθούν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. Κομμένου.

15) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
16) Απόφαση για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα