Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων περιοχών Δ.Ε. Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά».
2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αράχθου».
3) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Δρόμος προς περιοχή Αλή Αγά».
4) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά».
5) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Κομμένου».
6) Έγκριση πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».
7) Ανάκληση της αρ. 291/2022 απόφασης της Οικ. Επιτροπής περί μη εκτέλεσης ελέγχου περί ασυνήθιστης χαμηλής προσφοράς και κατά επέκταση και της 3/2023 απόφασης της Οικ. Επιτροπής που είχε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
8) Έγκριση μελέτης: «Αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής Δημαρχείου Ν. Σκουφά».
9) Έγκριση μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή παλαιού λατομείου Αγ. Αναργύρων Δήμου Ν. Σκουφά».
10) Αποδοχή ποσού 47.763,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.
11) Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 100.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας.
12) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 00-6443.001 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών».
13) Έκθεση εσόδων-εξόδων δ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
14) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Δεκεμβρίου 2022.
15) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2023.
16) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά και την τροποποίηση του Ο.Π.Δ και του τεχνικού προγράμματος του έτους 2023.
17) Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου για την αγωγή των Νάκου Πηνελόπης κλπ (ΣΥΝ 44) κατά του Δήμου.
18) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου το χρονικό διάστημα 8-10 Μαρτίου 2023.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα