Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για το έργο: «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ‘Κούρζα’ και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης: 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020».

2) Επικύρωση πρακτικού I διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά».

3) Έγκριση πρακτικού I για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

4) Έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ‘Κούρζα’ και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα».

5) Αποδοχή ποσού 24.100,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

6) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.001 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Φιλελληνίων Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

8) Έκθεση εσόδων-εξόδων α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

9) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2023.

10) Καθορισμός όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου.

11) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απαλλαγή τελών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Δ.Ε. Κομποτίου για το έτος 2023.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα