Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ. α)

Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής α΄ εξαμήνου 2023.

2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (αξιολόγησης οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ» στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας: «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

3) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε δρόμο του οικισμού Αγίου Δημητρίου Πέτα».

4) Έγκριση Πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Κατασκευή πράσινου σημείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά»

5) Ακύρωση διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

6) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

7) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

8) Έγκριση της μελέτης του έργου: «Εκπόνηση Η/Μ μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

9) Έγκριση πρακτικού II για την πράξη: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης – εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

10) Έγκριση της αρ. 8969/06-07-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί παραλαβής Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά.

11) Έγκριση της αρ. 8970/06-07-2023 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί παραλαβής Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων του Δημοτικού – Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά.

12) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.002 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Σκουφαϊκών της Δ.Ε Κομποτίου του δήμου Νικολάου Σκουφά».

13) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.004 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις μνήμης της σφαγής του Κομμένου από τους Γερμανούς της Δ.Ε Κομμένου του δήμου Νικολάου Σκουφά».

14) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

15) Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

16) Σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

17) Αποδοχή της αριθμ. 20/1436/23-06-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

18) Καθορισμός των όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα, στην Τ.Κ. Πέτα-Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

19) Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 10.200,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

20) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.003 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2023 με τίτλο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Αράχθεια στη Δ.Ε Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα