Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α)Γεωργή Καλλιόπη

β) Δήμο Δημήτριο

 γ) Ροβίνα Ιωάννη

δ) Σερβετά Λάμπρο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

1. Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

2.  Αποδοχή ποσού 44.010,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3. Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια τροφίμων για τα έτη 2023-2024 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

4. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής του Πανή Στεφάνου του Θεοδώρου.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Βαβέτση Ροζίνα