Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νικολάου Σκουφά για τον καθορισμό τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έτους 2023, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για το ολοκληρωμένο (ετήσιο) πρόγραμμα δράσης και για τον προϋπολογισμό του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2023, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

3) Αποδοχή ποσού 29.340,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

4) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2022.

5) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής οικ. έτους 2022.

6) Παράταση του χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

7) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

9) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

10) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

11) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

12) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

13) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΗΑΓΑ».

14) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΗΑΓΑ».

15) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ».

16) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ».

17) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ».

18) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ».

19) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΚ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

20) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΤΑ».

21) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑ».

22) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1 ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

23) Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΤΙ-ΚΟΜΒΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

24) Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο: «ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΡΤΑΣ».

25) Κατάρτιση των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα» της Τ.Κ Σελλάδων-Δ.Ε Κομποτίου-Δήμου Νικολάου Σκουφά.

26) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα