Προς τους κ.

1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Δήμο Δημήτριο
3) Σερβετά Λάμπρο
4) Ροβίνα Ιωάννη
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή πέμπτη (25) του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1) Οριζόντια σήμανση στην είσοδο Νηπιαγωγείου Πέτα.

2) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

3) Περί παράτασης λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων για ένα έτος, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από οβελιστήριο και καφενείο», της CINA JONA του AGIM, που λειτουργεί στην Τ.Κ Μεγάρχης Δ.Ε Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

4) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Νικολάου Σκουφά.