Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (25/07/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (25/07/2023)

  Προς τους κ. 1) Γεωργή Καλλιόπη 2) Δήμο Δημήτριο 3) Σερβετά Λάμπρο 4) Ροβίνα Ιωάννη 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή πέμπτη (25) του μηνός Ιουλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).   H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Οριζόντια σήμανση στην είσοδο Νηπιαγωγείου Πέτα. 2) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Περί παράτασης λειτουργίας μουσικής - μουσικών οργάνων για ένα έτος, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες που παρέχονται από οβελιστήριο και καφενείο», της CINA JONA του AGIM, που λειτουργεί στην Τ.Κ Μεγάρχης Δ.Ε Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 4) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Νικολάου Σκουφά.  ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/05/2023)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23/05/2023)

  Προς τους κ. 1) Γεωργή Καλλιόπη 2) Δήμο Δημήτριο 3) Σερβετά Λάμπρο 4) Ροβίνα Ιωάννη 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή τρίτη (23) του μηνός Μαϊου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Νικολάου Σκουφά.  ...
Διαβάστε περισσότερα
Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17/10/2022)

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (17/10/2022)

  Προς τους κ. 1) Γεωργή Καλλιόπη 2) Δήμο Δημήτριο 3) Σερβετά Λάμπρο 4) Ροβίνα Ιωάννη 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την δεκάτη εβδόμη (17) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ   Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 2) Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου και έγκριση του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ 2021) του Δήμου Νικολάου Σκουφά. 3) Ορισμός τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμής μονάδος προσ-κυρωτέων τμημάτων για εξωδικαστικό συμβιβασμό της 1/2017 Πράξης Εφαρμογής.  ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24/07/2022)

  Προς τους κ. 1) Γεωργή   Καλλιόπη 2) Τόλης Δημήτριος 3)  Σερβετά Λάμπρο 4)  Ροβίνας Ιωάννης 5)  Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6)  Τσίρκα Λάμπρο ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»     Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή Τετάρτη (24) του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ   ΡΟΖΙΝΑ              Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1)  Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2)  Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2021  της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου Νικολάου  Σκουφά. 3)  Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών  οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  του  Δήμου  Νικολάου Σκουφά. 4)  Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων για  ένα έτος, στο κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες  που παρέχονται από οβελιστήριο και καφενείο», της CINA JONA του AGIM,  που λειτουργεί στην  Τ.Κ  Μεγάρχης  Δ.Ε  Πέτα  του  Δήμου  ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (20/12/21)

Προς τους κ. 1) Γεωργή   Καλλιόπη 2) Μπουραντά Ευάγγελο 3) Μαλιγιάννη Θεοδώρα 4) Σερβετά Λάμπρο 5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα 6) Τσίρκα Λάμπρο Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133). Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό). Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης 1) Έγκριση μεταφοράς της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, σε εισφορά σε...
Διαβάστε περισσότερα