Προς τους κ.

1) Γεωργή   Καλλιόπη

2) Τόλης Δημήτριος

3)  Σερβετά Λάμπρο

4)  Ροβίνας Ιωάννης

5)  Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα

6)  Τσίρκα Λάμπρο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

    Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή Τετάρτη (24) του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ   ΡΟΖΙΝΑ  

    

      Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1)  Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2)  Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2021  της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου Νικολάου  Σκουφά.

3)  Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών  οχημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο)  του  Δήμου  Νικολάου Σκουφά.

4)  Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής- μουσικών οργάνων για  ένα έτος, στο κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες  που παρέχονται από οβελιστήριο και καφενείο», της CINA JONA του AGIM,  που λειτουργεί στην  Τ.Κ  Μεγάρχης  Δ.Ε  Πέτα  του  Δήμου   Νικολάου Σκουφά.