Προς τους κ.

1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Δήμο Δημήτριο
3) Σερβετά Λάμπρο
4) Ροβίνα Ιωάννη
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την δεκάτη εβδόμη (17) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Συνημμένα:
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1) Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

2) Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου και έγκριση του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Πράσινου Ταμείου (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ 2021) του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

3) Ορισμός τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα και τιμής μονάδος προσ-κυρωτέων τμημάτων για εξωδικαστικό συμβιβασμό της 1/2017 Πράξης Εφαρμογής.