Προς τους κ.

1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Δήμο Δημήτριο
3) Σερβετά Λάμπρο
4) Ροβίνα Ιωάννη
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την εικοστή τρίτη (23) του μηνός Μαϊου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την αριθ. 374 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Α.Π. 39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75).

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1) Έγκριση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Νικολάου Σκουφά.