ΠΡΟΣ:

1) Γεωργή Καλλιόπη
2) Μπουραντά Ευάγγελο
3) Μαλιγιάννη Θεοδώρα
4) Σερβετά Λάμπρο
5) Ζαχαράκη-Παπαχρήστου Χριστίνα
6) Τσίρκα Λάμπρο

Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης στις 14:00.

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υ.Π.Ε.Σ. αριθ.18318/13-3-2020 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄55), αριθ. 40 Α.Π 20930/31-3-2020 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄75) και αριθ. 163 Α.Π. 33282/29-5-2020 κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η διά περιφοράς συνεδρίαση μπορεί να λαμβάνει χώρα εκ του νόμου, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η δια περιφοράς συνεδρίαση, θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019.
Για τα θέματα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με fax (σε όσους δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση), από τη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00 να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1) Εγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά.

2) Εγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά.