Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

1) Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2023-2024 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος διότι έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση και θα πρέπει να αναδειχτεί νέος ανάδοχος για να μην μείνουν χωρίς τρόφιμα οι πέντε παιδικοί σταθμοί του Δήμου.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα