H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπ όψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 με τίτλο: «Νέος δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
 4. Την μελέτη του τμήματος προγραμματισμού του δήμου.
 5. Την αριθ. 34/2022 απόφαση του Δ.Σ του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου.
 6. Την αριθ. 02/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δαπάνη και διατέθηκε πίστωση πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2023 και 2024.
 7. την αριθ. 02/2022 απόφαση του Δ.Σ
 8. Την αριθ. 322/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Νικολάου Σκουφά με την οποία εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές της προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας.

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181542 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2023-2024» με CPV 15000000-8, προκειμένου να καλυφθούν για το έτος 2023 και μέρους του έτους 2024, οι ανάγκες σε τρόφιμα του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.636,53 € συν Φ.Π.Α 13%, αξίας 7.752,75€, συνολικής δαπάνης 67.389,28€ με φπα.

 Α) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3438/2006.

Αφορά τις ομάδες ειδών :

 • Ομάδα Α2΄ ελαιόλαδο- αραβοσιτέλαιο

— Ομάδα Β΄ είδη οπωροπωλείου

— Ομάδα Γ΄ είδη κρεοπωλείου

 β) Είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή για τις ομάδες τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας προγραμματισμού, αφορά τις ομάδες :

— Ομάδα Α1   Είδη Παντοπωλείου

–  Ομάδα ΣΤ΄ Είδη Αρτοποιείου- Ζαχαροπλαστείου

— Ομάδα Δ΄   Είδη Γαλακτοπωλείου- Τυροκομείου

— Ομάδα Ε Καταψυγμένα Ψάρια – Καταψυγμένα Λαχανικά

    Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), με καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ  την 26-01-2023 ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00 π.μ.

Γίνονται δεκτές προσφορές και για διακριτά μέρη της προμήθειας (ανά Δ.Ε ,ανά Ομάδες και ανά Υποομάδες, όπως αυτές αναφέρονται στον επισυναπτόμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας τροφίμων).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Την 27/01/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.π.μ θα πραγματοποιηθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού η διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου υποβολής των δικαιολογητικών και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού και την ίδια ημέρα την 27/01/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12 π.μ θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η σύνταξη του πρωτοκόλλου από την επιτροπή διαγωνισμού και η προώθηση του για έγκριση από την οικονομική επιτροπή του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ για κάθε Δ.Ε ενότητα , ομάδα ή υποομάδα της δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για την οποία θα υποβληθεί προσφορά (χωρίς Φ.Π.Α.) εφόσον η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο θα ξεπερνά το ποσό των 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων των τροφίμων της κάθε ομάδας ή υποομάδας πάντοτε μέσα στα όρια του υπάρχοντος προϋπολογισμού της σύμβασης χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Το κέντρο προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας  διατηρεί το δικαίωμα της παράταση της σύμβασης μέχρι αναδείξεως νέου προμηθευτή, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησής του, η οποία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι της υπογραφής συμβάσεως με νέο προμηθευτή και το πολύ έως δύο (2) μήνες, εφόσον υπάρχουν αδιάθετες ποσότητες τροφίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412.2016.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 13:00, από τα γραφεία του βρεφονηπιακού σταθμού Κομποτίου, στο Κομπότι και από το τμήμα προμηθειών του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του Δήμου www.nskoufas.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαλατσούκα Κωνσταντινιά. Τηλέφωνο: 26810-65200. email stasinoun@gmail.com

 

Πέτα Άρτας 09/01/2023

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βαβέτση Ροζίνα

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τεχνική περιγραφή

Ενδεικτικό τιμολόγιο

Συγγραφή υποχρεώσεων

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

  

Τεχνικές προδιαγραφές

Για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Ν. Σκουφά

   ‘Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα – καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική.

Όσπρια –Ρύζι τελευταίας εσοδείας Α΄ ποιότητας (φασόλια, φακές, ρύζι), ευρείας κυκλοφορίας, σε συσκευασία του μισού κιλού. Να αναγράφεται η ποιότητα και ημερομηνία ανάλωσης και να πληρούν τους όρους που προβλέπει ο κώδικας τροφίμων.

Ζάχαρη ψιλή λευκού χρώματος η καλύτερη ποιότητα όπως προβλέπει ο κώδικας τροφίμων, συσκευασία του ενός κιλού.

Μέλι επώνυμο Α΄ ποιότητας, Θάσου. Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε συσκευασία του ενός κιλού.

Φυτική μαργαρίνη τύπου SOFT των 500 γρ. ανάλατη σε πλαστική συσκευασία ή πακέτο, νωπή, να διατίθεται υπό ψύξη και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως και τις υγειονομικές διατάξεις και να μην παρουσιάζει καμία αλλοίωση.

Ζυμαρικά νοούνται προϊόντα παρασκευαζόμενα από σιμιγδάλι πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη, ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες. Δεν πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων

ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως. Σε συσκευασία ½ κιλού εκτός από το φιδέ που είναι σε συσκευασία 250 γραμ. Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις.

Μαρμελάδα σε γυάλινη συσκευασία ή πλαστική συσκευασία, 450 ή 500 γραμ. σε φρούτο επιλογής της Υπηρεσίας.

Δημητριακά σε συσκευασία 500 γραμ. με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες, χωρίς πρόσθετα ζάχαρα.

Αυγά: Τα αυγά θα πρέπει να είναι ωοσκοπημένα Α΄ κατηγορίας με τις απαραίτητες σημάνσεις βάσει των κείμενων διατάξεων και να έχουν μεσαίο βάρος 53-63 γρ. Τα αυγά θα είναι συσκευασμένα από το ωοσκοπικό κέντρο ή το κέντρο συσκευασίας, με τις παρακάτω προβλεπόμενες από την κείμενη

νομοθεσία ενδείξεις:

– όνομα και διεύθυνση του ωοσκοπικού κέντρου ή της εταιρείας που μεριμνά την συσκευασία- διακριτικός αριθμός ωοσκοπικού κέντρου

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Δ΄ ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΕΙΔΗ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Ε΄ ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ –  ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ- ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ΟΜΑΔΑ Α΄

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

– κατηγορία βάρους

– αριθμός αυγών

– ημερομηνία ελάχιστης δραστηριότητας

Συσκευασμένα σε 6άδες σε πλαστική ή χάρτινη θήκη.

Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης.

Τοματάκια σε μεταλλικό βάζο, χωρητικότητας 500 γραμ , αποφλοιωμένα και τεμαχισμένα, μέσα σε χυμό ντομάτας.

Τοματοπολτός σε μεταλλικό βάζο, χωρητικότητας 500 γραμ, παρασκευάζεται με συμπύκνωση του σαρκώδους χυμού νωπών καρπών της τομάτας, με αποβολή μέρους του νερού τους.

Χυμοί φρούτων σε συσκευασία τετραπάκ, διάφορες γεύσεις φρούτων από ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται από υγιή και ώριμα φρούτα, ενός ή πολλών ειδών με μηχανικές μεθόδους λήψης

και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χαρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα οποία προέρχεται. Σε συσκευασίες 1 λίτρου και 250 γραμ.

Τοματοχυμός (πασάτα) χυμός που έχει υποστεί ελαφρά συμπύκνωση σύμφωνα με το άρθρο 124 του ΚΤΠ και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές διατάξεις. Σε συσκευασία τετραπάκ 500 γραμ.

Νερό εμφιαλωμένο.

Αλεύρι προϊόν άλεσης σίτου βιομηχανικά καθαρισμένου από κάθε ανόργανη ή οργανική ουσία. Σε χάρτινη συσκευασία 1 κιλού.

Φύλλο κρούστας – σφολιάτες να πληρούν τους όρους άρθρου 113 του ΚΤΠ.

Αρτύματα συσκευασμένα σε σακουλάκια αεροστεγή διάφορα είδη (κανέλα, μοσχοκάρυδο, πιπέρι, κανέλλα κλπ) να πληρούν τους όρους των άρθρων 42 και 43 του ΚΤΠ. Κρέμες παιδικές να πληρούν τους όρους του άρθρου 6 του ΚΤΠ.

Κορν φλάουρ κλπ συσκευασμένα σε φακελάκια, σε χάρτινη συσκευασία. Να πληρούν τους όρους του άρθρου 11 του ΚΤΠ

Ελαιόλαδα

Ελαιόλαδο: Το χορηγούμενο είδος πρέπει να είναι «ελαιόλαδο εξαιρετικό (extra) παρθένο», με χρώμα κυμαινόμενο από κίτρινο μέχρι πρασινοκίτρινο, με οργανοληπτικές ιδιότητες άμεμπτες και θα πρέπει να προέρχεται από τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που λειτουργούν νόμιμα.

Το Ελαιόλαδο να έχει οξύτητα 0 – 1 βαθμών, να είναι συσκευασμένο σε λευκοσίδηρο ή σε γυάλινα δοχεία δοχείο 5 λίτρων και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις, να φέρει δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής και ανάλωσης.

Αραβοσιτέλαιο σε πλαστικά δοχεία, 5 λίτρων, με ενδείξεις στα ελληνικά.

ΟΜΑΔΑ Β

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι Α΄ ποιότητας ή έξτρα, σύμφωνα με τον αγορανομικό χαρακτηρισμό.

Τα χορηγούμενα νωπά οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας.

Θα απορρίπτονται τα άγουρα ή τα πολύ ώριμα και όσα για οποιοδήποτε λόγο, κρίνονται από την επιτροπή ως ακατάλληλα ή χαρακτηρίζονται Β΄ ποιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην τιμή της αγοράς τους.

Τα πεπόνια θα είναι ώριμα σε μεγάλο μέγεθος και από την καλύτερη ποικιλία. Θα παραλαμβάνονται με επιλογή, δηλαδή θα απορρίπτονται όσα κρίνονται ακατάλληλα, και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει την επόμενη μέρα, αλλιώς η αξία τους θα καταλογίζεται σε βάρος της εγγυήσεώς του.

Η ντομάτα θα είναι ώριμη, σφιχτή και καλά συσκευασμένη, από την καλύτερη ποικιλία. Τα λαχανικά, οι πατάτες και τα κρεμμύδια θα είναι απαλλαγμένα από ξένες ουσίες, χωρίς αλλοιώσεις και σε καλή συσκευασία.

Ειδικά οι πατάτες δεν πρέπει να είναι πράσινες, γιατί θα επιστρέφονται στον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να τις αντικαταστήσει.

Τα προμηθευόμενα κατ/να λαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητος και θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.

Θα πρέπει:

– Τα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ξένων σωμάτων, κατά προτίμηση και κατά προτεραιότητα εγχώριας παραγωγής.

– Η συσκευασία να είναι κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος, ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής, στοιχεία διακινητή κλπ) στην ελληνική γλώσσα.

– Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα θερμοκρασίας -18 βαθμούς Κελσίου, καθαρά, απολυμασμένα με καταγραφικά θερμόμετρα.

– Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης.

– Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις.

  ΟΜΑΔΑ Γ

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

– Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου.

– Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσης του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των + 7ο C οξύτητα (ΡΗ) μεγαλύτερη του 6,1 και μικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώματος

της οσμής και της σύστασης.

– Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας, ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Να δηλώνει τις ποσότητες κρέατος κατά κατηγορία και ποιότητα, τόσο στο δελτίο αποστολής όσο και στο αντίστοιχο τιμολόγιο.

– Η μεταφορά του κρέατος προς τον φορέα, θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και με μεταφορικά μέσα, εφοδιασμένα με σχετική άδεια της Κτηνιατρικής υπηρεσίας.

– Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Τα νωπά κρέατα θα παραδίδονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Κοινοτικές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Διατάξεις.

Το κρέας θα είναι από ποντίκι ή σπάλα χωρίς κόκαλο και ο κιμάς θα είναι από σπάλα.

Το χοιρινό και ο κιμάς θα είναι από νωπό μπούτι πρώτης ποιότητας, εγχώριο (με μπλε σφραγίδα) χωρίς αρρώστιες, από εγκεκριμένα σφαγεία.

Τα κοτόπουλα θα είναι εγχώριας παραγωγής, νωπά, καλά ανεπτυγμένα, χωρίς κεφάλι και άκρα, τύπου 65% (χωρίς εντόσθια), καθαρισμένα καλά και με βάρος ενός και μισού κιλού περίπου, προσφάτου σφαγής (θα αναγράφεται ημερομηνία σφαγής και ημερομηνία λήξης) και με ένδειξη προέλευσης.

Επί των παραπάνω κρεάτων κατά την παράδοση θα φέρεται υποχρεωτικά η σφραγίδα προέλευσης καθώς και οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδείξεις.

Επίσης τα κρέατα και τα πουλερικά θα πρέπει:

– Να έχουν σφαγή κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.

– Να έχουν υποστεί πλήρη αφαίμαξη και τέλειο ξεπουπούλιασμα.

– Να είναι αρίστης υγιεινής καταστάσεως και απαλλαγμένα αλλοιώσεων, κακώσεων και εκδορών.

– Να μην αναδύουν φαινόμενα σήψεως, να είναι καλά συντηρημένα και απαλλαγμένα υγρασίας, αλλιώς σε περίπτωση αυξημένης υγρασίας λόγω κακής αποστραγγίσεως, θα αφαιρείται από το βάρος τους ποσοστό 5%.

Όλα τα ως άνω κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε υγειονομική επιθεώρηση πριν τη σφαγή και τα οποία μετά την επιθεώρηση αυτή, κρίθηκαν κατάλληλα προς σφαγή.

Τα παραδιδόμενα νωπά κρέατα και πουλερικά θα προέρχονται από εγκεκριμένα σφαγεία. Ο τεμαχισμός του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται απαραίτητα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις τεμαχισμού και να φέρει τις απαραίτητες σημάνσεις (σφραγίδα, αριθμός εγκατάστασης τεμαχισμού).

Η όλη εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί κάτω από συνθήκες που απαιτεί η εφαρμογή συστήματος HACCP.

Τα κρέατα και πουλερικά θα πρέπει να μεταφέρονται με αυτοκίνητα-ψυγεία αυτοδύναμου ψύξεως εφοδιασμένα με ειδική άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και αναθεωρείται περιοδικά, και θα παραδίδονται από τον προμηθευτή στους παιδικούς σταθμούς.

 ΟΜΑΔΑ Δ΄

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

-Τυρί φέτα με προδιαγραφές Π.Ο.Π προέλευσης κατά προτεραιότητα Ν.Άρτας ή Περιφέρειας Ηπείρου, συσκευασμένη σε λευκοσιδηρά δοχεία σε άλμη.

-Τυρί γκούντα προέλευσης εγχώριας ή χώρας ΕΕ.

– Κεφαλοτύρι 38% υγρ. – 40% λίπος εγχώριο ή χώρας ΕΕ.

– Ξηρή μηζύθρα.

Τα τυριά θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά τη μικροβιολογική εξέταση ευρήματα όπως αυτά ορίζονται από την εκάστοτε Νομοθεσία

Τα είδη γαλακτοκομίας πρέπει να έχουν ήπια γεύση, να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από αντικανονικές οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος,

να φέρουν δε οπωσδήποτε ημερομηνία παραγωγής. Τα τυροκομεία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.). Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών καθώς και τις υγειονομικές και κτηνιατρικές διατάξεις.

Τα χορηγούμενα είδη θα φέρουν τις απαραίτητες ενδείξεις όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 11, 83 του Κ.Τ.Π. ήτοι τύπος, κατηγορία τυριού, είδος γάλακτος από το οποίο παρασκευάστηκε, ελάχιστο ποσοστό λίπους (υπολογισμένο σε ξερή ουσία), μέγιστο ποσοστό υγρασίας, ημερομηνία παραγωγής και ελάχιστης διατηρησιμότητας, κωδικό μονάδος παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γάλα πρέπει να είναι παστεριωμένο και να πληροί τους όρους του άρθρου 80 του Κώδικα ποτών και τροφίμων, να μην παρουσιάζει αλλοιώσεις, να είναι εύγεστο και απαλλαγμένο από κάθε δυσάρεστη μυρωδιά.

ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ (πλήρες, με λιπαρά 10 % σε συσκευασία των 200 γραμ.)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με του όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις καθώς και τα μικροβιολογικά κριτήρια που περιγράφονται στα Π.Δ. 49/1989 και 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Ειδικότερα το προσφερόμενο γιαούρτι θα πρέπει να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό ορού ή συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα.

Η οσμή-γεύση της θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό όπως του γάλακτος. Η μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία και να φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας.

Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας και τυροκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις.

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα να είναι παραγωγής περιοχής Άρτας ή Ηπείρου.

 ΟΜΑΔΑ Ε

 ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑΨΑΡΙΑ

Τα προς προμήθεια κατεψυγμένα λαχανικά-ψάρια να είναι κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής και προέλευσης, Α ποιότητας, καθαρισμένα, απαλλαγμένα ινών, βραστερά. Να διατίθενται σε συσκευασία 1 κιλού όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία κατάψυξης και λήξης .Να έχουν ζωηρό φυσιολογικό χρώμα, να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας κατεψυγμένων λαχανικών, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατεψυγμένων κατώτερης ποιότητας της Α.

 ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σύμμικτο-χωριάτικο ψωμί το οποίο να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από μαλακό σιτάρι και να διατίθεται σε βάρος 1 κιλού ή 500 γραμ ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι ομοιογενής, να είναι εύγεστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη οσμή.

Θα παραδίδονται τα προϊόντα συσκευασμένα σε χαρτοσακούλες από καθαρή χαρτομάζα, στις οποίες θα τοποθετούνται όταν αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ο άρτος πρέπει να παρουσιάζει τους τυπικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Σύμμικτο-χωριάτικο ψωμί το οποίο να παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ από σκληρό σιτάρι και αλεύρων Τ.70% από μαλακό σιτάρι και να διατίθεται σε βάρος 1 κιλού ή 500 γραμ ανάλογα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο υπό παράδοση άρτος πρέπει να είναι καλά παρασκευασμένος από αλεύρι τύπου 70%, να είναι καλά ψημένος, η διόγκωσή του να είναι ομοιογενής, να είναι εύγεστος και απαλλαγμένος από κάθε δυσάρεστη οσμή.

Θα παραδίδονται τα προϊόντα συσκευασμένα σε χαρτοσακούλες από καθαρή χαρτομάζα, στις οποίες θα τοποθετούνται όταν αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ο άρτος πρέπει να παρουσιάζει τους τυπικούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Το ψωμί του τοστ θα είναι σε πακέτα του ενός κιλού με ένδειξη ημερομηνίας παραγωγής και ανάλωσης.

Το ψωμί θα παραδίδεται καθημερινά έως τις 8:30 π.μ από τον ανάδοχο στο ΝΠΔΔ συσκευασμένο σε χάρτινες σακούλες το κάθε τεμάχιο.

Θα παραδίδεται δε 3 τουλάχιστον ώρες μετά τον εκκλιβανισμό του με δικαιολογημένη μόνο τη νόμιμη αγορανομική αυξομείωση ως προς το βάρος του.

     Πέτα Άρτας 12.12.2022

 

Θεωρήθηκε

 Βαβέτση Ροζίνα

Δήμαρχος

 

Συντάχθηκε

 Σερβετάς Ηλίας

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου Νικολάου Σκουφά για τα έτη  2023 και μέρους του έτους 2024.

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1)  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  «ΦΕΚ 47/Α».

2)  Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα»

3)  Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/10

 • Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 • Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 • Την αριθ. 34/2022 απόφαση του Δ.Σ

 Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Τεχνικές προδιαγραφές

β. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

γ. Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας

Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και λήγει σε δύο (2) έτη ή όταν τελειώσουν οι ποσότητες ή ο προϋπολογισμός της σύμβασης της προμήθειας.

Μπορεί να παραταθεί η υπάρχουσα σύμβαση με τους ίδιους όρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την  ανάδειξη νέου ή νέων αναδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και για χρονικό διάστημα μέχρι  δύο (2) μήνες.

  Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Α. Ο Ανάδοχος ή οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συγκροτήσουν συνεργεία παράδοσης  της προμήθειας με δικά τους μέσα, το προσωπικό του οποίου θα είναι υπεύθυνο για την μεταφορά και την παράδοση των τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Β. Ο Ανάδοχος πρέπει να είναι διαθέσιμος καθημερινά και να  εφοδιάζει με τρόφιμα καθημερινά του παιδικούς σταθμούς του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του δήμου οι οποίοι λειτουργούν στους Οικισμούς Κομποτίου, Πέτα, Αγ Δημητρίου Πέτα, Νεοχωρίου και Αγ Παρασκευής του δήμου Νικολάου Σκουφά.

Η παράδοση των τροφίμων θα πραγματοποιείται στους παραπάνω παιδικούς σταθμούς καθημερινά.

Άρθρο 6ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα

Ο εντολέα είναι υποχρεωμένος για την εξόφληση της επιμέρους παράδοσης της προμήθειας των τροφίμων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την παράδοση των τροφίμων και την έκδοση του τιμολογίου από τον προμηθευτή.

Άρθρο 7ο :  Έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του και τις υποδείξεις του εντολέα μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9ο :  Πλημμελής εκτέλεση εργασίας

Εάν η εκτέλεση της προμήθειας δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει να αντικαταστήσει και να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής των τροφίμων.

Άρθρο 10ο :     Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .

Άρθρο 11ο :     Τρόπος πληρωμής

Για την εκτέλεση των υλικών της προμήθειας η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε Εξήντα εφτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ  και εικοσιοκτώ  λεπτά  (67.389,28€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το χρονικό διάστημα ισχύος της προμήθειας.

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται τμηματικά κάθε μήνα ύστερα από την έκδοση σχετικού τιμολογίου του προμηθευτή και σύμφωνα με τα τρόφιμα, τα οποία έχει παραδώσει μέχρι τέλους του μήνα, τα οποία ελέγχθηκαν και κρίθηκαν κατάλληλα από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του δήμου.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

  Άρθρο 12ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

   Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

    Πέτα Άρτας 12.12.2022

 

Θεωρήθηκε

 Βάβετση Ροζίνα

Δήμαρχος

 

Συντάχθηκε

  Σερβετάς Ηλίας

 Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού

 


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Οι διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 4. Οι διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» και ειδικότερα το άρθρο 63.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, αρ. 4 (διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών).
 7. Υ.Α. Π1/2390/Β’2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
 9. Οι διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
 10. Η Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
 11. Οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ή υποομάδες ειδών.

Προϋπόθεση είναι στην προσφορά -υποχρεωτικά- να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας ή υποομάδας.

Προσφορά που αφορά μέρος των ειδών ομάδας ή υποομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προμηθευτές στο υποβαλλόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναφέρουν, ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης :

α) Είτε το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης

τιμών της Διεύθυνσης Εμπορίου Άρτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3438/2006. Αφορά τις ομάδες ειδών :

— Ομάδα Α2΄ ελαιόλαδο- αραβοσιτέλαιο

— Ομάδα Β΄ είδη οπωροπωλείου

— Ομάδα Γ΄ είδη κρεοπωλείου

 

β) Είτε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή για τις ομάδες τροφίμων όπως αυτές καθορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας, για τις ομάδες :

— Ομάδα Α1   Είδη Παντοπωλείου

— Ομάδα ΣΤ΄ Είδη Αρτοποιείου- Ζαχαροπλαστείου

— Ομάδα Δ΄   Είδη Γαλακτοπωλείου

— Ομάδα Ε Καταψυγμένα Ψάρια – Λαχανικά

Επίσης:

Η προσφερόμενη έκπτωση θα είναι ενιαία ανά ομάδα ή υποομάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η προσφερόμενη έκπτωση μπορεί μεν να είναι διαφορετική ανά ομάδα ή υποομάδα, υποχρεωτικά όμως θα είναι ίδια για όλα τα είδη της.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.

Το κόστος μεταφοράς, όπως επίσης και κάθε είδους κρατήσεις και άλλες δαπάνες για την παράδοση των ειδών όπως προβλέπεται και απαιτείται στην παρούσα μελέτη, θα συμπεριλαμβάνονται και θα συνυπολογίζονται στην τιμή προσφοράς.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

   Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των προς προμήθεια ειδών, κατά την κρίση της.

Τα δείγματα πρέπει να προσκομισθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από έγγραφη πρόκληση της επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δύο (2) έτη, εκτός αν οι ποσότητες εξαντληθούν νωρίτερα.

Εάν οι ποσότητες δεν εξαντληθούν εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, η διάρκεια αυτής μπορεί να παραταθεί χρονικά μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, καθώς και την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

 ΑΡΘΡΟ 5

ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της δοθείσης προθεσμίας, τότε η εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

 ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο.

Η οριστική παραλαβή γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής. Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή της τελευταίας προσωρινής παραλαβής και του χρόνου έως τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή, ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Η προσωρινή παραλαβή θα γίνεται τμηματικά από την οικεία επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δυο (2) εργασίμων ημερών.

Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω προτάσεις εντός των οριζομένων από αυτήν προθεσμιών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με τον προσφορότερο τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση αυτών, από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και η οριστική παραλαβή του υλικού θα γίνεται με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, από την ίδια επιτροπή.

Εάν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο και δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιου του ΝΠΔΔ, τότε θεωρείται ότι συντελέστηκε αυτοδίκαια εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού πρωτόκολλου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

   Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα μιας (1) ημέρας ή όσο το δυνατόν συντομότερο επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα των τροφίμων.

Ειδικά η παράδοση του άρτου θα γίνεται υποχρεωτικά καθημερινά.

Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο στην έδρα του κάθε Παιδικού Σταθμού έτσι όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΡΤΑΣ

 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.

Ειδικά τα είδη αρτοποιείου θα παρασκευάζονται την ημέρα παράδοσής τους, ενώ   τα νωπά λαχανικά και φρούτα πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να μη έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι αρίστης ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και σε κάθε περίπτωση πολύ πριν την ημερομηνία λήξης της κατανάλωσής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ειδικές ενδείξεις που θα αναγράφονται στη συσκευασία αυτών. Οι ποιοτικές απαιτήσεις αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας των τροφίμων. Επίσης οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι ελλιπούς βάρους, χτυπημένες κλπ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, οι συγκεκριμένες συσκευασίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με την επόμενη παράδοση.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των προμηθευόμενων ειδών.

Η μεταφορά και παράδοση του τροφίμων θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα ή και ψυγεία για την μεταφορά προϊόντων ψυγείου, τα οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το κάθε τρόφιμο, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα, ώρα και τόπος παράδοσης είναι ορισμένος και τακτικός.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν

επιβάλλονται κυρώσεις.

Για εκπρόθεσμη παράδοση εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

   Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά (όπως και οι παραδόσεις) με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων κωδικών του προϋπολογισμού μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, αφού βεβαίως ολοκληρωθεί η αναγκαία νόμιμη διοικητική διαδικασία και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% συν χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΡΗΤΡΕΣ

 1. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή για συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό.

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει, κατά το χρόνο υπογραφής της, εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας της κάθε ομάδας η υποομάδας που είναι έχει οριστεί ανάδοχος.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για συμβάσεις κατώτερες των 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

   Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους τροφίμου που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος τροφίμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή.

Εξάλλου, οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός). Επομένως, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων ειδών, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες π.χ. αντί μοσχάρι, χοιρινό, αντί πέρκα, βακαλάο, αντί κεράσια, πορτοκάλια ή άλλα φρούτα και λαχανικά εποχής κλπ. χωρίς εννοείται υπέρβαση στον προϋπολογισμό της μελέτης του κάθε τμήματος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

    Πέτα Άρτας 12.12.2022

 

Θεωρήθηκε

 

Βαβέτση Ροζίνα

Δήμαρχος

 

Συντάχθηκε

  

Σερβετάς Ηλίας

 Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΡΟΦΟΡΑ

Ενδεικτικός Προυπολογισμος Μελέτης

espd-request-v2-1