Ανοιχτός Διαγωνισμός:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ”

Ανοιχτός Διαγωνισμός:”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ”

                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:   «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 300.500,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  193080.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την   17 / 11 /2022 ημέρα Πέμπτη   καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός:”Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

Ανοιχτός Διαγωνισμός:”Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

Η Δήµαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό διεθνή δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 327.599,21 µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήµου Νικολάου Σκουφά, του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πίνακα.   Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιµή σε ευρώ που θα προκύπτει µετά την...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός:«ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022»

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:   «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ ΕΤΟΥΣ 2022» με προϋπολογισμό 247000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται απο 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για  «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄βαθου της χώρας» αρ. 623/5-1-2022 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κατά 150000,00€ και ιδιους πορους κατά 97000,00€.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την   29 / 8 /2022 ημέρα Δευτέρα καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00 π.μ, στην Ελληνική γλώσσα, σε...
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/06/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.gr   ή          www.eprocurement.gov.gr,          του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 21/07/2022 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό...
Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε Ευρώ (€) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/6/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης            www.promitheus.gov.gr ή          www.eprocurement.gov.gr,        του       Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.      µέχρι την 21/7/2022  καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 15.00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως        ηµεροµηνία       και        ώρα      ηλεκτρονικής     αποσφράγισης ...
Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη επαναληπτικής διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΑΠΗ Πέτα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ . Το μίσθιο να βρίσκεται στην περιοχή του του Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά .να είναι εμβαδού 100-130 τ.μ θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο στα τ.μ., να είναι ισόγειο και εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες. Να διαθέτει αίθουσα, κουζίνα χώρους υγιεινής και θέρμανση , όπως αναλυτικά περιγράφονται στην διακήρυξη. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 177/120-5-2022 (94ΧΨΟΛΛ2-ΥΠΩ). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης . Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Το σύνολο της διακήρυξης παρέχονται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.nskoufas.gr), καθώς και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ έως 14:00 π.μ., από τα γραφεία του ΝΠΔΔ Κομπότι Άρτας Αρμόδιος υπάλληλος: Σακκά Λαμπρινή, τηλέφωνο: 2681065200. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΤΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕΤΑ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» Ο προϋπολογισμός έργου είναι 148.800,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  κατά  104.160,00€ και  από πόρους Δήμου κατά 44.640,00€ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 16-6-2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  Δευτέρα 20-6-2022 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α.         Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”

Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» Ο προϋπολογισμός έργου είναι 85.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κατά 66.042,00€ και από πόρους Δήμου κατά 18.958,00€ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τετάρτη 15-6-2022 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 17-6-2022 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για...
Διαβάστε περισσότερα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) την αριθ. 16/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου δ) την 17/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το ΝΠΔΔ μας, το οποίο θα στεγάσει το ΚΑΠΗ ΠΕΤΑ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, τελευταία δημοσίευση 18 /05 /2022 οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και 08 / 06/2022. 1) Περιγραφή του μισθίου Το προς μίσθωση κτίριο πρέπει βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής του Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά να είναι εμβαδού από 100 έως 130 τ.μ., θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο στα τ.μ. Β) Να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και να αποτελείται από τους εξής χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τις λειτουργικές ανάγκες του...
Διαβάστε περισσότερα
Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ν. Σκουφά»

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ν. Σκουφά»

                         Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   H Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά»  Ο προϋπολογισμός έργου είναι 225.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 14/4/2022,  ημέρα Πέμπτη  καταληκτική ημερομηνία και ώρα 11:00 π.μ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-4-2022, ημέρα Μ. Δευτέρα  και ώρα: 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νικολάου...
Διαβάστε περισσότερα