ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3 « Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας, (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)» του ΠΑΑ 2014-2020 Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» προσέγγιση « CLLD LEADER » με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Δημοτικούς Πόρους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ''ΚΟΥΡΖΑ'' ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ''ΚΟΥΡΖΑ'' ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» (CPV: 45236290-9), Κωδικός ΝUTS: EL541, με προϋπολογισμό 145.161,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 180.000,00€ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 145.161,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το παρόν έργο αφορά την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ''ΚΟΥΡΖΑ''...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ»

                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:   «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ»   Ο προϋπολογισμός έργου είναι 3.550.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 27-10-2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η     Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά.   Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα,...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: “Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: “Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Η Δήμαρχος του Δήμου Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό διεθνή δημόσιο Ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης ετών 2024 και 2025 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 604.810,00 µε το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήµου Νικολάου Σκουφά, του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική προσφορά σε ποσοστό έκπτωσης επί της % για τα όλα τα καύσιμα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους πίνακες, για το σύνολο όμως των ειδών του κάθε πίνακα, για όσους από τους πίνακες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης που τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός πίνακα επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πίνακα.   Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά»

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά»

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά»   Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας για την Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ,  με προϋπολογισμό 120.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 150.000,00€ Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nskoufas.gr) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/10/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/10/2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ  η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν....
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ»

              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ     Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ»  στα πλαίσια του  αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ». Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. gr  του συστήµατος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης  της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 29/5/2023 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα: 17.00 μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ». Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο. Πιο συγκεκριμένα: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Τρίτη 23 Μαΐου 2023...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ    Ο Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»   Ο προϋπολογισμός έργου είναι 730.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» κατά 670.160,04€ και  από πόρους Δήμου κατά 59.839,96 €   Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Τρίτη, 25 Απριλίου 2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η     Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ»

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ»   Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ» (CPV: 45233123-7), Κωδικός ΝUTS: EL541,  με προϋπολογισμό 403225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00€ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  403225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεωρηση). Το παρόν έργο αφορά την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΟΜΜΕΝΟΥ» Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nskoufas.gr) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ    που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»   Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» (CPV: 45233123-7), Κωδικός ΝUTS: EL541,  με προϋπολογισμό 403.225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00€ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  403.225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το παρόν έργο αφορά την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nskoufas.gr) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη...
Διαβάστε περισσότερα
Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο:”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ”

Ανοιχτός Διαγωνισμός για το Έργο:”ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ» Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ» (CPV: 45233123-7), Κωδικός ΝUTS: EL541,  με προϋπολογισμό 403225,81 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 500.000,00€ Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  403225,81 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Το παρόν έργο αφορά την «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΡΑΧΘΟΥ» Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nskoufas.gr) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ     που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5...
Διαβάστε περισσότερα