Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά (εφεξής και χάριν συντομίας η Υπηρεσία) προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης αυτής στον Ελληνικό Τύπο. Πιο συγκεκριμένα:

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  Τρίτη 23 Μαΐου 2023  και ώρα 10:00πμ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023  και ώρα 10:00πμ

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης προβλέπει εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και τον έλεγχο διαρροών του δικτύου και συγκεκριμένα:

  • Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) (43 σταθμοί) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και φρεάτια του υδραγωγείου, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.Την προμήθεια & εγκατάσταση μετρητών ενέργειας και Ρυθμιστών Στροφών για τον έλεγχο και την εξοικονόμηση ενέργειας των αντλιοστασίων ύδρευσης
  • Δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του δικτύου που θα εγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου στην πόλη της Άρτας

Θα υπάρξει δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Τεχνική Υπηρεσία. Επίσης, θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για την σωστή, εύρυθμη και μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441200-8 «εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου».

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες (11 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και V της παρούσας διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νικολάου Σκουφά και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, στα πλαίσια της υπό αρ. 23930/2020 ένταξης της στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών – Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον», Πρόσκληση ΑΤ01 με Τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  τριάντα δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα έξι  λεπτών (32.277,46 €).

Η χρηματοδότηση ισούται με ένα εκατομμύριο και εξακόσιες δεκατρείς χιλιάδες και οκτακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (1.613.873,00 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% (387.329,52 €), συνολικό ποσό δηλαδή ίσο με δύο εκατομμύρια μία χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (2.001.202,52 €).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-5

_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.DOCX

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5. ΕΣΥ

6.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

EEES

 

Πέτα   03-04-2023
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Η Δήμαρχος

 

Βαβέτση Ροζίνα