ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 

 

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό, ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σε Ευρώ (€), με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΉ – ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ»  στα πλαίσια του  αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. gr  του συστήµατος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών, από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης περίληψης  της ∆ιακήρυξης αυτής στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα τεύχη του διαγωνισµού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.nskoufas.gr. και στο δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την 29/5/2023 καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα: 17.00 μ.μ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1/6/2023 ηµέρα Πέμπτη και ώρα :10.00 π.µ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Νικολάου Σκουφά.

 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει την προμήθεια:

 

Ενός (1) πετρελαιοκίνητου φορτωτή-πολυμηχανήματος αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα και προσαρτήματα, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα  προτεραιότητας «τοπική ανάπτυξη και  προστασία περιβάλλοντος», του προγράμματος  «Φιλόδημος ΙΙ»

 

Η συνολική προθεσµία παράδοσης της υπηρεσίας, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα μέρες (240)  από την ημέρα υπογραφής της σύµβασης.

 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι ίσος µε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση ποσού ύψους μέχρι 120.000,00 € (Ευρώ)  σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 50300/28-07-2022 και ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό από 10.000 έως 30.000 κατοίκων. (στην κατηγορία αυτή υπάγεται ο Δήμος Νικολάου Σκουφά).

 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 63-7131.002  του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στον οποίο έχει εγγραφτεί σχετική πίστωση.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34144710-8 Τροχοφόροι Φορτωτές

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, θα απευθύνεται στον Δήμο Νικολάου Σκουφά και αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1 Πετρελαιοκίνητος  Φορτωτής –Πολυμηχάνημα αρθρωτού τύπου με τηλεσκοπικό βραχίονα  και προσαρτήματα        96.774,19 €  

1.935,48€

 

 

 

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας.

 

Περίληψη Διακήρυξης Πολυμηχανήματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Οικονομική προσφορά

espd-request-v2-2

Διακήρυξη Δ. Νικ. Σκουφά 3-5-23

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 

 ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ