ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 «Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά»

 

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ, διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας για την Επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση και έλεγχος καλής λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου Νικολάου Σκουφά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) ,  με προϋπολογισμό 120.967,74 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 150.000,00€

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.nskoufas.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/10/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 16/10/2023  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ  η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι χαμηλότερη τιμή.

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών[i].(2.419,35 €).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 ΜΗΝΕΣ  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 103/2023 απόφαση της ΟΕ του Δήμου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου ΔΗΜΟ Ν. ΣΚΟΥΦΑ  (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ), μέχρι τις 29-09-2023.

Το έργο χρηματοδοτείται από πίστωση ποσού 70.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-6262.012 του προϋπολογισμού έτους 2023 και ποσού 80,000,00€ στον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2024 στον ίδιο ΚΑ:  15-6262.012.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

 

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

[i]     Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016),.

 

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Μελέτη