Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του» Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23 5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Διόρθωση κωδικού εξόδων έργου στο σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου. Διόρθωση κωδικού εσόδων-εξόδων του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την αρ. 554/29-5-2024 γνώμη του διαπίστωσε ότι στον προϋπολογισμό δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τη σχέση  ((ΚΑΕ 1324+5125) < [ΥΠΗΡ. 55]) ή (+10%). 63726 / 28.07.2023 (Άρθρο 4) που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο μοναδικός...
Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23 5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση (9ο /2024)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (9ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Παρασκευή   31η Μαϊου  2024  και ώρα 20.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  31/05/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 3883/27/05/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θέμα 1ο: ‘Εγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Ν.Σκουφά έτους 2024. Εισηγητής: κ.Φίλη Πανδώρα   Κείμενο Πρόσκλησης  ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση»(8ο /2024)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (8ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Παρασκευή  31η Μαϊου  2024  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  31/05/2024   ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 0000/27/05/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Θέμα 1ο: Β’. κατανομή ποσού 27.169,18 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2024 του ΥΠ.ΕΣ, στις Ενιαίες σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη...
Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση Προγράμματος Συλλογής Βιοαποβλήτων στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1863/16-7-2021 (ΑΔΑ: 68ΗΩ7Λ9-ΖΩΦ) της ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,  εντάσσει στην καθημερινότητα των δημοτών ένα ακόμη ρεύμα ανακύκλωσης, τη χωριστή συλλογή υπολειμμάτων τροφών (βιοαπόβλητα). Συγκεκριμένα, ο Δήμος προχωράει σε εφαρμογή του προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων στις επιχειρήσεις και στις κατοικίες από τις 24 Μαΐου του 2024, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:   ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ Από την Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024  θα ξεκινήσει η δωρεάν διανομή των οικιακών κάδων 10lt, και του ενημερωτικού φυλλαδίου, σε επιχειρήσεις και σε κατοίκους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τους οικιακούς κάδους στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα (ΚΕΠ και Δημαρχεία σε Πέτα, Νεοχώρι, Κομπότι και Κομμένο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30-14:30.   ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΦΕ ΚΑΔΩΝ  Από τη Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των ΚΑΦΕ κάδων στους οικισμούς του Δήμου,...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, με τη μορφή κατ΄επείγοντος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση, με τη μορφή κατ΄επείγοντος» (5ο /2024) Σας  καλούμε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ   συνεδρίαση με τη μορφή κατ΄επείγοντος   του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τετάρτη   10η Απριλίου  2024  και ώρα 19.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  10/04/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2698/09/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θέμα: «Ενημέρωση του σώματος, αξιολόγηση νέων δεδομένων και εύρεση λύσης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος   H...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »   Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Έγκριση της μελέτης: «Σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου στο βασικό οδικό δίκτυο της επέκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου Πέτα». Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Επικύρωση πρακτικού IΙ διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» έπειτα από την με αρ. 554/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Νικολάου Σκουφά». Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Αγροτική οδοποιία  Δ.Ε. Αράχθου». Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση» (4ο /2024) Σας  καλούμε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη   2η Απριλίου  2024  και ώρα 13.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ     Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.   ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΣΤΙΣ  02/04/2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 2495/01/04/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Θέμα:Ενημέρωση σχετικά με την σύνταξη του προϋπολογισμού με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2024 Εισηγητής: κ. Δήμαρχος   Αρχείο Πρόσκλησης...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

    ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση 1ης ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της Δημοτικής                  Αρχής του Δήμου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»   ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύουν, με μοναδικό θέμα συζήτησης: Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 Α. Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) : ΘΕΜΑ 1ο : Προσωρινή λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στην Ακροποταμιά Άρτας. ΘΕΜΑ 2ο :Πρόσληψη ενός Γεωπόνου (με σύμβαση) για την εξυπηρέτηση των αγροτών για την ένταξη σε επενδυτικά  προγράμματα της Ε.Ε. Β.  Θέματα  που  κατατέθηκαν  εγγράφως  από  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7): ΘΕΜΑ 1ο :Η θέση της δημοτικής αρχής στην δημιουργία του Δημαρχείου στο Πέτα. ΘΕΜΑ 2ο  :Για την εξέλιξη των εργασιών για τη δημιουργία νέου νεκροτα- φείου...
Διαβάστε περισσότερα