Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                   ΠΕΤΑ  29 / 2 / 2024 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  ΠΕΤΑ, Τ.Κ. 47150                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 1651 ΤΗΛ.: 26813-60424                                                                  Προς τους κ. α) Βαρέλης Γεώργιος                                                                                          β) Βλάχος Λάμπρος                                                                                           γ) Δήμος Δημήτριος του Αθ.                                                                                           δ) Τσεκούρας Δημήτριος                                                                                           ε) Δήμος Δημήτριος του Κων.                                                                                         στ) Σερβετάς Λάμπρος     ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής »   Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Έγκριση πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου σπουδαστή ΣΑΕΚ.   Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί θα πρέπει να εγκριθεί εκτάκτως μια θέση σπουδαστή ΣΑΕΚ του Τμήματος Βρεφονηπιοκόμου, που θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο δήμο μας, καθώς έχει εγκριθεί στον σπουδαστή η υλοποίηση του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ και λήγει...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική  συνεδρίαση» (2ο /2024) Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Τρίτη   27η Φεβρουαρίου  2024  και ώρα 18.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   Αρχείο Πρόσκλησης-Θέματα...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια εξοπλισμού πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά». Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση παραδοσιακής πηγής «Κούρζα» και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά» (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0045932472), που εντάχθηκε στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, του ΜΕΤΡΟΥ 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020. Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αμφιθέας και Αγ. Ταξιάρχη Δήμου Νικολάου Σκουφά-Β΄ Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 6001347, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2021-2027". Αποδοχή απόφασης τροποποίησης της Πράξης: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής

Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.   Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί η κατάθεση της προσφυγή στο ΣτΕ για τη μη νόμιμη και αντισυνταγματική επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων θα γίνει από την ΚΕΔΕ για λογαριασμό των Δήμων στις 12 Φεβρουαρίου 2024.     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής     Παπασιώζος Κωνσταντίνος   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά σε τακτική συνεδρίαση (1ο /2024)

Σας  καλούμε  σε  τακτική   συνεδρίαση    του  Δημοτικού Συμβουλίου   που  θα  γίνει  την Δευτέρα   29η Ιανουρίου  2024  και ώρα 17.00 μ.μ. στο  Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ ), σύμφωνα : α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) και το άρθρο 11 του ν.5043/2023 (Α΄91),εγκ.375/α.π.39167/2-6-2022, για  λήψη απόφασης  στα παρακάτω  θέματα ημερησίας διάταξης: Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ.Παπασιώζος Κων/νος   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου   ΒΑΡΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Τακτικά Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου: Βλάχος Λάμπρος του Ευαγγέλου 14.Κακαριάρης Ευστάθιος του Νικολάου Κατσούλης Διονύσιος του Λαζάρου 15.Δήμος Δημήτριος του  Κων/νου Παπαθανασίου Αθανάσιος του Δημητρίου 16.Γεωργή Καλλιόπη  του Λάμπρου Βαρέλης Γεώργιος του Βασιλείου 17.Τόλης Δημήτριος του Γεωργίου Γιαννούλης Μιχαήλ του Αντωνίου 18.Ροβίνας Ιωάννης του Χριστοφόρου Δήμος Απόστολος του Κων/νου 19.Σερβετάς Λάμπρος  του  Χρήστου Σιώζος Αθανάσιος του Θεοδώρου  20.Μπασάνος...
Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής »   Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής. Έγκριση Πρακτικού 3 που αφορά την αιτιολόγηση – συμπλήρωση του Πρακτικού ΙΙΙ, της πράξης: «Προμήθεια συστήματος βελτίωσης - εκσυγχρονισμού δικτύου μεταφοράς νερού με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του δικτύου του Συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας». Επικύρωση πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας». Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της προσκύρωσης κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ 040630923006 (ιδιοκτησία 06) στο Ο.Τ. 104 της...
Διαβάστε περισσότερα