Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι».
8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2352/16.06.2020)
10. Την υπ΄αριθμ.21/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)με την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών
και οι επιλαχόντες συνδυασμοί καθώς και ο εκλεγείς Δήμαρχος και οι εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού.
11. Την αριθμ. πρωτ. 81/08-01-2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί, εν μέρει, την υπ΄αριθμ. 81/08-01-2024 (ΑΔΑ: Ν9ΒΖ1ΩΚ5-3ΗΠ) απόφαση Δημάρχου Δήμου Νικολάου Σκουφά περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους ως εξής :
● Αντικαθιστά τον κ. Κακαριάρη Ευστάθιο του Νικολάου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου, λόγω παραίτησής του (αριθμ. πρωτ. 3752/21-05-2024 ), ορίζει νέο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πορτοβάρα Απόστολο του Χρήστος για το χρονικό διάστημα από 28/05/2024 μέχρι και τη 31/12/2025, του παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες Δημοτική Ενότητα Πέτα, σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο κ.Μπίζα Γεώργιο:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Πέτα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Πέτα, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα Πέτα.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πέτα (εκτός των πιστοποιητικών δημοτολογίου και των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας). ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) Την αναπλήρωση του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων, οι οποίοι θα τελεστούν στο Δημαρχείο της Δ.Ε. Πέτα. ζ) Την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) της Δ.Ε. Πέτα.
η) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που διέρχονται στην Δημοτική Ενότητα Πέτα, των αγροτικών δρόμων, των κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών της Δ. Ε. Πέτα. θ) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε. Πέτα.
ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος, που αφορά την Δημοτική Ενότητα. κ) Υπεύθυνο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της δημοτικής ενότητας Πέτα.
Ορίζει καθ΄ύλην αντιδήμαρχο τον κ. Πορτοβάρα Απόστολο του Χρήστου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, με την έκδοση και υπογραφή των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με αυτές: α) Την εποπτεία, τον συντονισμό και λειτουργία του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά». β) Την εποπτεία τον συντονισμό και λειτουργία του καταργηθέντος ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νικολάου Σκουφά». γ) Τις Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης και υπεύθυνος του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους. δ) Την αρμοδιότητα σε θέματα ισότητας των φύλων του Δήμου Νικολάου Σκουφά. ε) Την εποπτεία και ευθύνη της καλής λειτουργία των κοιμητηρίων, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά.
● Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος

Παπασιώζος Κων/νος

 

Πλήρες κείμενο Απόφασης