Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Αποστολή Σχεδίου Απόφασης στην γνωμοδοτική επιτροπή του  άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για τη διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» συμμετέχοντος στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της πράξης «Ανάπλαση Νταμαριού Πέτα και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου Δήμου Νικολάου Σκουφά, Π.Ε. Άρτας» προς απόδειξη της αξιοπιστίας της.
 • Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ”Κούρζα” και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά».
 • Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Αποκατάσταση της παραδοσιακής πηγής ”Κούρζα” και διαμόρφωση του περιβάλλοντος αυτήν χώρου στο ιστορικό χωριό Πέτα του Δήμου Ν. Σκουφά».
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4411/12-6-2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4668/21-6-2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου.
 • Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση της αγωγής των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά».
 • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024.
 • Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2024.
 • Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση των τελών κοινόχρηστων χώρων του έτους 2024.
 • Ενημέρωση ταμείου.
 • Αποδοχή της αρ. 53-2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 • Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του αντιδημάρχου Δήμου Απόστολου στην Αθήνα.
 • Κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και πλήρους απασχόληση, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του δήμου περιόδου 2024- 2025.
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Αρχείο Πρόσκλησης