Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου: «Δρόμος  προς  Αλή  Αγά».
  • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες  Δήμου Νικολάου Σκουφά έτους 2022».
  • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «Κατασκευή & συντήρηση τεχνικών έργων, αθλητικών & πολιτιστικών υποδομών Δήμου Νικολάου Σκουφά».
  • Αποδοχή ποσού 23.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
  • Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2024, (από το πρακτικό 1/2024) απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.
  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση η μη της μετατροπής της οφειλόμενης εισφοράς σε γη σε ισάξια χρηματική αποζημίωση.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Αρχείο Πρόσκλησης