O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΣΚΟΥΦΑ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
 2. 2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
 3. 3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
 4. Την με αριθμ. πρωτ. 5110/10-07-2024, βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. την υπ’ αριθμόν 87/2024 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε  θέση  και την αμοιβή του κάθε οργάνου.

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την  11/07/2024 έως και την 17/07/2024  στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος  Πέτα Δήμου Νικολάου Σκουφά, τις ώρες 09:00 – 13:00

 

 

 

 1. Αριθμός θέσεων

 

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 87/2024 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων  ως εξής:

 

Α. Υδρονομείς πέντε (5) άτομα

 

Α/Α Ονομασία αρδευτικού δικτύου Αριθμός θέσεων Ιδιότητα υδρονομέων

(επόπτης ή υδρονομέας)

1 Πρώτος τομέας άρδευσης των θέσεων Ζερμή και Μυλοτόπια περιοχής Πέτα 2 Υδρονομείς
2 Δεύτερος τομέας άρδευσης των θέσεων Ριζαριά, Γυαλός, Λάμαρη και Κουτσουμπές περιοχής Πέτα 1 Υδρονομέας
3 Πρώτος τομέας άρδευσης στην περιοχή Σωτήρος Συκεών. 1 Υδρονομέας
4 Δεύτερος τομέας άρδευσης στην περιοχή Παλιακούλες Συκεών. 1 Υδρονομέας

 

 

 

 1. Αρδευτική περίοδος

Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 87/2024 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 15/05/2024 έως 31/10/2024.

 

 

 1. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να επιλεχθεί  κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α.   Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β.   Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο ή το 65ο (με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου πρόσληψης).

γ.   Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

α.  Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.

 

 1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δημάρχου Νικολάου Σκουφά  περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο Δημοτών. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β)  Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

γ)   Υπεύθυνη δήλωση του Ν/ 1599/1986, ότι α) γνωρίζει καλά ανάγνωση και γραφή και β) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητάς του για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή, αντί ποινικού μητρώου. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

δ)  Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ.

ε)  Δημοτική ενημερότητα.

 

στ) Αριθμός μητρώου ΙΚΑ

 

ζ)  Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 

η) Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ο αιτών).

 

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των δικαιολογητικών στ, ζ, & η, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

 1. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

 

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κριτηρίων,  η επιλογή θα γίνει μετά από κλήρωση, παρουσία των ενδιαφερομένων.

 

 

 1. Καθήκοντα Υδρονομέων (σύμφωνα με το Β.Δ.28.3/15-4-1957 «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 60/τ.Α΄/1957), όπως ισχύει.

α.   Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα  κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).

β.   Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι και την τελευταία    αρδευόμενη ιδιοκτησία.

γ.   Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής  συντήρησής τους.

δ.   Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε.   Η βεβαίωση και η καταγγελία των ως άνω αντικείμενα αδικημάτων.

στ.  Η άμεση γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο του Δήμου για κάθε αγροτικό αδίκημα, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.

ζ.   Η φύλαξη των αγροτικών κτημάτων που βρίσκονται στις όχθες των αυλάκων ή σε μικρή απόσταση από αυτές, όπου υπάρχει αρμοδιότητα ή ευθύνη του Δήμου.

 

 1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Πέτα Άρτας,  στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων  καθώς και στην Ιστοσελίδα του Δήμου, και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στον φορέα.

 

 1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού στο Δημοτικό κατάστημα Πέτα, ημέρες εργάσιμες και ώρες από 9:00  έως  13:00

Τηλέφωνα: 2681360418, 412 ,400  (Κα. Πολύζου &  Κα. Παπαχρήστου)

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

                                         

 

 

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

 

                                    ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ