ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του»

Ο Δήμαρχος Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι».
8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.753 κατοίκους.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2352/16.06.2020)
10. Την υπ΄αριθμ.21/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας(διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)με την οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί καθώς και ο εκλεγείς Δήμαρχος και οι εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού.
11. Την αριθμ. πρωτ. 81/08-01-2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 ν. 3852/10).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί, εν μέρει, την υπ΄αριθμ. 81/08-01-2024 (ΑΔΑ: Ν9ΒΖ1ΩΚ5-3ΗΠ) απόφαση Δημάρχου Δήμου Νικολάου Σκουφά περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τους ως εξής :
● Αντικαθιστά τον κ. Τσεκούρα Δημήτριο του Σπυρίδωνα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου, λόγω παραίτησής του (αριθμ. πρωτ. 4007/31-05-2024 ), ορίζει νέο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βαρέλη Γεώργιο του Βασιλείου για το χρονικό διάστημα από 11/06/2024 μέχρι και τη 31/12/2025, στον οποίο ΔΕΝ παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες Δημοτική Ενότητα Πέτα και συγκεκριμένα για τις Τ.Κ. Μαρκινιάδας και Μεγάρχης: α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια
β) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, των παιδικών χαρών, την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες. γ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των Τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ) Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της μεταφοράς και αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, τη φροντίδα καθαρισμού και συντήρησης των ρεμάτων που διέρχονται στις παραπάνω Τοπικές Κοινότητες, των αγροτικών δρόμων, των κοιμητηρίων, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών. ε) Την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της αρμοδιότητάς του. Ορίζει καθ΄ύλην αντιδήμαρχο τον κ. Βαρέλη Γεώργιο του Βασιλείου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Υπεύθυνος της λειτουργίας και του συντονισμού της πολιτικής προστασίας.
● Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος

Παπασιώζος Κων/νος

 

Πλήρες κείμενο Απόφασης