Καλείστε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74Α  παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

  • Διόρθωση κωδικού εξόδων έργου στο σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.
  • Διόρθωση κωδικού εσόδων-εξόδων του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.
  • Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής για το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2024, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Η σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής θα πρέπει να διενεργηθεί με τη διαδικασία του

κατεπείγοντος γιατί το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με την αρ. 554/29-5-2024 γνώμη του διαπίστωσε ότι στον προϋπολογισμό δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τη σχέση  ((ΚΑΕ 1324+5125) < [ΥΠΗΡ. 55]) ή (+10%). 63726 / 28.07.2023 (Άρθρο 4) που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο μοναδικός κωδικός του προϋπολογισμού μας είναι ο 69-7331.00 με τίτλο: «Δράσεις ανακαίνισης των ΚΕΠ» όπου ζητούν τη μεταφορά του στον κωδικό που αφορά το συγκεκριμένο Ταμείο. Επίσης, θα πρέπει να αυξηθεί ο ΚΑΕ 0619 κατά 46,54 €.  Για τον λόγο αυτό η Δημοτική Επιτροπή θα πρέπει να προβεί άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις και στην σύνταξη του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, για να τα προωθήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει αύριο στις 31/5/2024, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα αυτά.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Παπασιώζος Κωνσταντίνος

 

Πλήρες κείμενο πρόσκλησης