Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

 

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΤΑΜΑΡΙΟΥ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, Π.Ε. ΑΡΤΑΣ»

 

Ο προϋπολογισμός έργου είναι 3.550.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή 27-10-2023 καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η     Δευτέρα 30-10-2023 και ώρα : 10:00 π.μ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και OΔΟΠΟΙΙΑΣ.

 

Αναλυτικά θα πρέπει να ισχύουν:

  • οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία δώδεκα (12) έτη και έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη.
  • οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία δώδεκα (12) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία δώδεκα (12) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη και ο ένας (1) εκ των δύο τελευταίων μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη.

 

  • οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ πρέπει να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον: Έναν (1) τεχνικό με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) τεχνικός με ελάχιστη εμπειρία εννέα (9) έτη από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία έξι (6) έτη και ο ένας (1) εκ των δύο τελευταίων μπορεί να αντικατασταθεί από δύο (2) τεχνικούς με ελάχιστη εμπειρία τρία (3) έτη.

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

Για εταιρείες προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.  Προερχόμενες από κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,

 

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nskoufas.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  με α/α διαγωνισμού 203699  και στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Θα κατατεθεί εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  57.258,06 που θα απευθύνεται  στον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα δεκατριών (13) μηνών και η προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών θα είναι δεκατεσσάρων (14) μηνών (άρθρο 97 παρ.3 & άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016).

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

ΒΑΒΕΤΣΗ ΡΟΖΙΝΑ

 

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Γενική Κάτοψη

Όψεις

Προμετρήσεις

ΤΕΥΔ