Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μαρκινιάδας (Μαρκινιάδα, Ζυγός, Μέγκλα & Μελάτες), να μεριμνήσουν για τη σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο ύδρευσης το οποίο ολοκληρώθηκε και τίθεται σε λειτουργία.

Η  διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου.

Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας το παλαιό δίκτυο θα καταργηθεί.