Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α)Γεωργή Καλλιόπη

β) Δήμο Δημήτριο

γ) Ροβίνα Ιωάννη

δ) Σερβετά Λάμπρο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου 2022.

2. Μερική τροποποίηση των υπ’ αρ. 196/2022, 216/2022 και 258/2022 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής προς συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1829/2022 Απόφαση του 3ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών Δήμων Νομού Άρτας».

4. Αποδοχή ποσού 42.570,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 31.720,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.

6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 28.290,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001.

7. Αποδοχή ποσού 33.422,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

8. Αποδοχή ποσού 3.900,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων.

9. Αποδοχή ποσού 5.728,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

10. Αποδοχή ποσού 6.800,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

11. Έγκριση της αρ. 227/16-01-2023 απόφασης δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου.

12. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη του με αρ. πρωτ. (0)135899_22/19-12-2022 σχεδίου πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 7696/31-08-2022 δανειστικού συμβολαίου.

13. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη του με αρ. πρωτ. (0)2083_23/04-01-2023 σχεδίου πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 7696/31-08-2022 δανειστικού συμβολαίου.

14. Επικύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης είκοσι (20) στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Λάκκα»  της Τ.Κ Σελλάδων-Δ.Ε Κομποτίου-Δήμου Νικολάου Σκουφά.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Βαβέτση Ροζίνα