Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Πρσοσληπτέων Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων 2021-2022 (ΣΟΧ 1 /5938/10-8-21) πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Δείτε τον πίνακα σε μορφή PDF

TEΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ