ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 / 2021 για την πρόσληψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ή ΧΩΡΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας 8 μηνών στο ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 02/12/2021 έως 12/12/2021

Η υποβολή αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, θα γίνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νικολάου Σκουφά, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Πέτα ΄Αρτας, ΤΚ 47150, υπόψη κ. Παπαχρήστου Αλεξίας (τηλ. επικοινωνίας: 2681360412, 419 και 400).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ATT00102

ATT00105

ATT00108