«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

1) Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 9714/23-12-2021 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».

2) Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020”.

3) Έγκριση οριστικής παραλαβής της στατικής μελέτης: «Εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του νέου Δημαρχείου στην έδρα του Δήμου στο Πέτα».

4) Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας».

5) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων του συνδέσμου ύδρευσης πεδινών & ημιορεινών δήμων Νομού Άρτας».

6) Έλεγχος προσφορών και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας – Ολοκλήρωση έργου».

7) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών τακτοποιητικού του έργου: «Συντήρηση σχολείων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8) Έγκριση Πρακτικού II που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του έργου: «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες Δήμου Ν. Σκουφά έτους 2022».

9) Έγκριση Πρακτικού III (συμπλήρωση-αιτιολόγηση) για την πράξη: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

10) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

11) Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2022.

12) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 και της έκθεσης διαχείρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

13) Έγκριση απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2021.

14) Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

15) Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2021.

16) Τροποποίηση της αριθ. 7513/05-10-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων ετών 2021 και 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

17) Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης της πράξης: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από ποτάμι Βαθύ Διάσσελου προς θέση Μαργαρίτη».

18) Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΧΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ».

19) Απόφαση για την επιμήκυνση κατά ένα (1) έτος του προγράμματος του ΟΑΕΔ μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα