Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Τόλη Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 2): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020.

2) Έγκριση Πρακτικού Ι (αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Υποέργου (Α/Α 1): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΔΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ», με κωδικό MIS 5074841, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020.

3) Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιοχών Άνω Αγίων Αναργύρων και Αμφιθέας και βελτιωτικές παρεμβάσεις
στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Σελλάδων και Τ.Κ. Κομποτίου» στα πλαίσια της ΤΑ-01 Πρόσκλησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

4) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διακοινοτικού δρόμου από το καμένο σπίτι της Τ.Κ. Λουτροτόπου προς την Τ.Κ.
Συκεών Δήμου Ν. Σκουφά».

5) Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

6) Αποδοχή ποσού 120.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

7) Έγκριση της αρ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

 

8) Έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2022 και μέρους του έτους 2023 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των Νομικών του Προσώπων».

9) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου ΦΟΠ.

10) Εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α 15-6471.007 εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά του έτους 2022 με τίτλο: «Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου».

11) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

12) Επιβολή τελών αποχέτευσης για τους οικισμούς Πέτα και Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε Πέτα και Κομποτίου, Σελλάδων και Αγίου Νικολάου της Δ.Ε Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

13) Μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πλατείες και πεζοδρόμια) για το έτος 2022 λόγω των μέτρων για τον covid – 19.

14) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2022.

15) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής οικ. έτους 2022.

16) Διαγραφή βεβαιωθέντος μισθώματος.

17) Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση Παπαθανασίου Αθανασίου.

18) Έγκριση έκτακτης μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα