Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη

β) Τόλη Δημήτριο

γ) Ροβίνα Ιωάννη

δ) Σερβετά Λάμπρο

ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την  αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

 • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Β΄ πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021, του Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, με  τίτλο:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».
 • Έγκριση αιτήματος παράτασης υλοποίησης της με αριθμ. πρωτ. 8837/24-11-2021 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών στα πλαίσια της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».
 • Έγκριση αιτήματος 2ης παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 3480/09-06-2020 σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Επιστημονικού Συμβούλου Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Πράξης SMENSWICT»,του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”».
 • Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση των υδατοπύργων του Δήμου Ν. Σκουφά».
 • Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Ν. Σκουφά.
 • Αποδοχή σύναψης προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση τμημάτων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου περιοχής Αγ. Δημητρίου Πέτα Άρτας».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2022.
 • Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Νικολάου Σκουφά κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
 • Έγκριση γνωμοδότησης της ειδικής συμβούλου για εκπροσώπηση του πρώην Δημάρχου Νικολάου Σκουφά σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 2-6-2022  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.
 • Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στην Αθήνα.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Βαβέτση Ροζίνα