« Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:

α) κ. Γεωργή Καλλιόπη

β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο

γ) κ. Σερβετά Λάμπρο

δ) κ. Τόλη Δημήτριο

ε) κ.  Παπασιώζο Κωνσταντίνο

στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021), την αρ. 643 Α.Π.: 69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133).

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail: dimos@nskoufas.gr) ή με έγγραφο στο fax 2681360427 για τη θέση σας επί των παρακάτω θεμάτων (π.χ υπέρ, κατά, λευκό).

1) Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».

2) Αδυναμία σύνταξης της μελέτης: «Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Σελλάδων Δ.Ε. Κομποτίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

3) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στην κεντρική πλατεία Αγίου Δημητρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

4) Επικύρωση Πρακτικού Ι διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Νικολάου Σκουφά».

5) Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Κομμένου Δήμου Νικολάου Σκουφά».

6) Αποδοχή δωρεάς της αρχιτεκτονικής μελέτης για την κατασκευή νέου Δημαρχείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά.

7) Αποδοχή ποσού 30.050,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

8) Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 42.570,00 € από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

9) Αποδοχή ποσού 7.512,50 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

10) Αποδοχή ποσού 133.687,02 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

11) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.668,40 € για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωση του αρθ. 56, Ν. 3518/2006 σε εργαζόμενο του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

12) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2021 και του τεχνικού προγράμματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

13) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

14) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021.

15) Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

16) Απαλλαγή μισθωμάτων λόγω Covid-19.

17) Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενου ΙΕΚ.

18) Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

19) Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2021.

20) Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2021.

21) Έγκριση μετακίνησης της Δημάρχου στα Καλάβρυτα.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα