Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

ΠΡΟΣ:
α) κ. Γεωργή Καλλιόπη
β) κ. Μπουραντά Ευάγγελο
γ) κ. Σερβετά Λάμπρο
δ) κ. Τόλη Δημήτριο
ε) κ. Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) κ. Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/17-9-2021 (ΦΕΚ Τεύχος A΄ 169/18-09-2021) και του άρθρου 67, παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν.4635/2019 και σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

 

1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Νικολάου Σκουφά για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

2. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου: «Συμμαχία Γενεών για την πρόληψη της χρήσης πλαστικών και την αντικατάσταση της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης στο Δήμο του Νικολάου Σκουφά».

3. Ορισμός επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής».

4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από την ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στη Δ.Ε. Κομποτίου».

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε Δημοτική οδό πλησίον της πλατείας Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πέτα Δήμου Ν. Σκουφά».

6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

7. Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2021.

8. Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διεξαγωγής του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του έτους 2021 και μέρους του 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά και των νομικών προσώπων του.

9. Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων για το έτος 2021-2022 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

10. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην θέση «Σωκήπια» Κομποτίου, στην Τ.Κ. Κομποτίου-Δ.Ε. Κομποτίου του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

11. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην θέση «Κορακοφωλιά» Πέτα, στην Τ.Κ. Πέτα-Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

12. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 31/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας.

13. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως διαχειριστικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικ. έτους 2021.

15. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά» οικ. έτους 2020».

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα