ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 77, Ν. 4555/2018)

Προς τους κ.

α) Γεωργή Καλλιόπη
β) Δήμο Δημήτριο
γ) Ροβίνα Ιωάννη
δ) Σερβετά Λάμπρο
ε) Παπασιώζο Κωνσταντίνο
στ) Βούλγαρη Κοσμά

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί τη Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πέτα για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

1) Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΣΕΛΛΑΔΩΝ ΔΕ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

2) Τροποποίηση της αξίας των συμβάσεων για την προμήθεια φρέσκου γάλατος 1 λίτρου για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

3) Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Νικολάου Σκουφά οικονομικού έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

4) Έκθεση εσόδων-εξόδων γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

5) Έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2022.

6) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αποζημίωσης ή μη της  κ. Σερβετά Κλεάνθης για φθορές στο όχημά της.

7) Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εκπροσώπησης του Αντιδημάρχου κ. Ντοκομέ Δημήτριου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 3-11-2022
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας.

8) Έγκριση γνωμοδότησης για εκπροσώπηση του Αντιδημάρχου  κ. Ντοκομέ Δημήτριου σε ποινική του υπόθεση που εκδικάζεται την 3-11-2022 ενώπιον του Μονομελούς
Πλημμελειοδικείου Άρτας.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βαβέτση Ροζίνα